EU FUNDS

Description of a project, within which PistonPower s.r.o received EU funding from Slovak Republic.
Name of the project: Increase competitiveness of PistonPower s.r.o., Slovakia via introduction of innovative product in the off-highway market.

Názov projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku PistonPower s.r.o. zavedením originálneho inovatívneho produktu na trhu mobilných pracovných strojov.


Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03

Operačný program: Výskum a inovácie

Prioritná os: 3. Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Investičná priorita: 3.1 Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v hospodárstve a podpory zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov.

Špecifický cieľ: 3.1.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP

Schéma pomoci de minimis: Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou.

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie.